Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, nakupování v internetovém (elektronickém) obchodě www.rybarskepotreby-shop.cz je velmi snadné a pohodlné. Internetový obchod má podobnou strukturu jako náš kamenný obchod. Hlavní přístup k výrobkům je tvořen levým navigačním pruhem, u kterého se nabízí možnost volby zobrazení výrobků podle kategorie účelu nebo výrobce. V každé kategorii naleznete podkategorie či jednotlivé vytříděné položky. Klikáním na odkazy se propracujete až k požadovanému produktu nebo použijte vyhledávač, pomocí kterého snadno vyhledáte požadovaný produkt podle jeho názvu nebo kódu. Produkty si můžete v jednotlivých kategoriích třídit a seřazovat podle názvu, ceny či kódu.


Pokud jste našli zboží, které hledáte a chcete si jej objednat, klikněte na tlačítko „Koupit“. Zboží se přesune do tzv. „košíku“. Informace o Vašem nákupu se zobrazují v pravé části hlavičky stránky. Před každým nákupem se prosím seznamte s obchodními podmínkami, jakož i záručními podmínkami, nákupním a reklamačním řádem, jsou-li prodávajícím vydány a zveřejněny na webových stránkách internetového obchodu. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami.


Doporučujeme se při každém nákupu vždy předem přihlásit – předejdete tak ztrátám obsahu košíku při případném restartu Vašeho internetového prohlížeče. Jako přihlášený uživatel můžete také využívat dalších služeb a informací našeho internetového obchodu. Veškeré objednávky jsou závazné. Zrušit objednávku je možné prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu info@rybarskepotreby-shop.cz nebo prostřednictvím sms zprávy zaslané na tel. číslo +420 604 994 440, a to nejpozději do 10-ti hodin následujícího pracovního dne po odeslání objednávky. Proto si prosím pečlivě zkontrolujte správnost všech uvedených údajů v objednávce. Po objednání je zasláno obratem potvrzení objednávky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Objednávky mohou být ověřovány také telefonicky.


O B C H O D N Í   P O D M Í N K Y

Část A

„kupní smlouvy uzavírané se spotřebitelem jako kupujícím a závazky z nich vzniklé“


I. Všeobecná ustanovení


1.Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti RS Fish rybářské potřeby s.r.o., se sídlem Hlavní třída 73/438, 736 01 Havířov – Město, IČ: 286 31 366, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 35685 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.


2.Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce  www.rybarskepotreby-shop.cz(dále i jen „internetový obchod“).


3.Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné pouze pro nákup v tomto internetovém obchodě, nikoliv pro kamennou prodejnu prodávajícího.


4.Tato část obchodních podmínek – část A – se nevztahuje na případy, kdy kupujícím je právnická osoba nebo člověk, který při objednávání zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.


II. Předmět kupní smlouvy


1.Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto předmětu koupě a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

 

III. Předmět koupě

 

1.Předmětem koupě je pouze zboží uvedené v elektronické objednávce. Nemá-li prodávající na skladě objednané zboží a nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak (viz čl. VII. odst. 6 části A Obchodních podmínek), je předmětem koupě pouze zboží uvedené v e-mailovém potvrzení objednávky.


2.Veškeré údaje o zboží umístěném na webových stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


3.Informace o zboží jako jsou např. rozměry, váha, výkony, kapacita a jiné ostatní údaje uvedené v internetovém obchodě prodávajícího jsou údaji, které vycházejí z údajů výrobců či dovozců zboží.


4.Prodávající se zavazuje, že kupujícímu na základě jeho objednávky dodá zboží pouze v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, které vyhovuje daným právním předpisům ČR i EU platným na území České republiky.


5.Prodávající se dále zavazuje spolu se zbožím předat kupujícímu řádně vyplněný záruční list a doklady potřebné k převzetí a užívání věci vč. návodu k obsluze a užívání v českém jazyce, byly-li pro daný druh zboží vydány.


IV. Objednávka zboží a uzavření smlouvy


1.Pro objednání zboží je nutné vyplnit elektronický objednávkový formulář na webových stránkách internetového obchodu.


2.Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsoby doručení objednávaného zboží, způsoby úhrady kupní ceny zboží vč. informací o nákladech spojených s dodáním a zaplacením zboží a formulář pro vyplnění doručovacích údajů (dále jen „objednávka“).


3.Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných a povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.


4.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zašlete objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.


5.Prodávající potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky neprodleně, nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky, a to zasláním potvrzení objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři nebo v uživatelském účtu.


6.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky (e-mailem apod.). V takovém případě bude objednávka považována za neplatnou, pokud kupující toto písemné potvrzení objednávky odmítne.


7.Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři nebo v uživatelském účtu.


8.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


V. Cena zboží a platební podmínky


1.Webové stránky internetového obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.


2.Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.


3.Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách internetového obchodu. Pro kupní cenu konkrétního zboží je určující cena uvedena u tohoto zboží v okamžiku jeho objednání. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


4.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny, změny kursu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O těchto skutečnostech musí prodávající kupujícího neprodleně písemně či telefonicky informovat a písemně či ústně dohodnout s kupujícím změnu ceny. Kupující má právo v případě změny ceny od smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu po obdržení informace o její změně.


5.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. VI. části A Obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


6.V některých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající rovněž vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu.


7.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


- v hotovosti na dobírku v místě dodání určeném kupujícím v objednávce

- v hotovosti v sídle prodávajícího na adrese Hlavní třída 73/438, 736 01 Havířov – Město

- bezhotovostně platební kartou v sídle prodávajícího na adrese Hlavní třída 73/438, 736 01 Havířov – Město

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5527606001/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank, a.s. (variabilním symbolem je číslo objednávky)

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GP Webpay (platební kartou přes internetovou bránu GP Webpay)

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay (platební kartou přes internetovou bránu GoPay)

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal

- prostřednictvím spotřebitelského úvěru společnosti Essox s.r.o. (blíže viz záložka „splátkový prodej“ na webových stránkách internetového obchodu).


8.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.


9.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


10.Kupujícímu bude po uzavření kupní smlouvy vystavena prodávajícím faktura, která slouží zároveň jako daňový doklad, dodací a záruční list. Faktura – daňový doklad bude prodávajícím zaslána kupujícímu e-mailem.


11.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


VI. Místo plnění


1.Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá na základě objednávky kupujícího zboží dopravci – přepravní společnosti, nebo kupujícímu při osobním odběru zboží.


VII. Dodací podmínky a dodací lhůta


1.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


2.Kupující si může zvolit mezi následujícími způsoby dodání zboží :

 

Česká pošta, s.p. :

- na dobírku - Balík do ruky za cenu 140,- Kč včetně DPH

- na dobírku - Balík na poštu za cenu 120,- Kč včetně DPH

- převodem na účet prodávajícího - Balík do ruky za cenu 120,- Kč s DPH

- převodem na účet prodávajícího - Balík na poštu za cenu 100,- Kč s DPH

- kreditní kartou GP Webpay - Balík do ruky za cenu 120,- Kč s DPH

- kreditní kartou GP Webpay - Balík na poštu za cenu 100,- Kč s DPH

- kreditní kartou GoPay - Balík do ruky za cenu 120,- Kč s DPH

- kreditní kartou GoPay - Balík na poštu za cenu 100,- Kč s DPH

- kreditní kartou PayPal - Balík do ruky za cenu 120,- Kč s DPH

- kreditní kartou PayPal - Balík na poštu za cenu 100,- Kč s DPH

- při objednávce vyšší než 1700,- Kč s DPH hradí cenu dopravy prodávající

 

Professional Parcel Logistic - PPL :


- na dobírku - doručení na adresu kupujícího za cenu 140,- Kč s DPH

- na dobírku - doručení na Parcelshop za cenu 120,- Kč s DPH

- převodem na účet prodávajícího - doručení na adresu kupujícího za cenu 120,- Kč s DPH

- převodem na účet prodávajícího - doručení na Parcelshop za cenu 100,- Kč s DPH

- kreditní kartou GP Webpay - doručení na adresu kupujícího za cenu 120,- Kč s DPH

- kreditní kartou GP Webpay - doručení na Parcelshop za cenu 100,- Kč s DPH

- kreditní kartou GoPay - doručení na adresu kupujícího za cenu 120,- Kč s DPH

- kreditní kartou GoPay - doručení na Parcelshop za cenu 100,- Kč s DPH

- kreditní kartou PayPal - doručení na adresu kupujícího za cenu 120,- Kč s DPH

- kreditní kartou PayPal - doručení na Parcelshop za cenu 100,- Kč s DPH

- při objednávce vyšší než 1700,- Kč s DPH hradí cenu dopravy prodávající

 

General Logistic Systems - GLS :


- na dobírku - doručení na adresu kupujícího za cenu 110,- Kč s DPH

- převodem na účet prodávajícího - doručení na adresu kupujícího za cenu 90,- Kč s DPH

- kreditní kartou GP Webpay - doručení na adresu kupujícího za cenu 90,- Kč s DPH

- kreditní kartou GoPay - doručení na adresu kupujícího za cenu 90,- Kč s DPH

- kreditní kartou PayPal - doručení na adresu kupujícího za cenu 90,- Kč s DPH

- při objednávce vyšší než 1700,- Kč s DPH hradí cenu dopravy prodávající

 

3.Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží uvedená v předchozím odstavci i na webových stránkách internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.


4.V případě osobního odběru je kupující povinen předložit prodávajícímu potvrzení objednávky.


5.Dodací lhůta je zpravidla do dvou následujících pracovních dnů ode dne objednání zboží v internetovém obchodě. Je-li objednané zboží skladem, prodávající jej vyexpeduje kupujícímu a předá dopravci v průběhu 24 hodin po obdržení platné objednávky. Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení platné objednávky v elektronickém obchodě. Pokud kupující zvolí platbu převodem na účet prodávajícího, počíná dodací lhůta běžet ode dne připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že zboží momentálně není skladem, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu e-mailem nebo telefonicky a následně e-mailem a písemně dohodne s kupujícím další postup.


6.O každé změně stavu objednávky je kupující informován e-mailem.


7.Má-li prodávající zboží odeslat, splní svou povinnost odevzdat zboží jeho předáním kupujícímu dopravcem. V případě osobního odběru splní prodávající svou povinnost odevzdat zboží jeho předáním kupujícímu v místě plnění.


8.Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Kupující je dále povinen převzetí zboží stvrdit svým podpisem dodacího listu dopravce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, zejména porušení obalů svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, porušení špatným zacházením se zásilkou, nesouhlasící počet balíků či jiných nesrovnalostí, doporučujeme kupujícímu ve vlastním zájmu zásilku nepřevzít. Na pozdější reklamace o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.


9.Při osobním odběru je kupující povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě plnění neprodleně oznámit prodávajícímu.


10.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


11.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


12.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


VIII. Odpovědnost za vady


1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.


2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,


a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


3.Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


4.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady uvedené v čl. VIII. odst. 2 části A Obchodních podmínek, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.


5.Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. VIII. odst. 2 části A Obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.


6.Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.


7.Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.


8.Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


9.Práva z vady uplatňuje kupující u prodávajícího. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.


10.Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.


11.Ustanovení uvedená v čl. VIII. odst. 2 části A Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


12.Ustanovení uvedená v čl. VIII. části A Obchodních podmínek se rovněž nepoužijí, je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít či byl-li ke zboží vystaven záruční list. V takovém případě se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o záruce za jakost ve spojení s čl. IX části A Obchodních podmínek.


IX. Záruka za jakost


1.Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.


2.Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě.


3.Není-li v internetovém obchodě či u zboží uvedeno jinak, je záruční doba na zboží všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.


4.Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny zejména neodborným či nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, mírou obvyklého opotřebení. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé živelnými pohromami, jako jsou zejména úder blesku či jiný atmosférický výboj, oheň, voda a jiné.


5.Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.


6.Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


7.K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list a kopii dokladu o nákupu a podrobný popis závady. Pokud se závada neprojevuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky či stav, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být předloženo k reklamaci kompletní včetně všeho příslušenství a součástí, které bylo dodáno při prodeji zboží. Bez výše uvedených náležitostí nebude reklamace uznána.


8.Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné reklamace, bezplatně. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě 30 až 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany písemně nedohodnou na lhůtě delší. Prodávající může kupujícímu zboží vyměnit či vrátit peníze za zboží, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou či vadu sice odstranitelnou, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.


9.Jelikož prodávající prodává v internetovém obchodu zboží autorizovaných společností, může kupující požádat i o placenou opravu po skončení záruční doby. Veškeré náklady na provedení této opravy či servisu včetně dopravného hradí kupující.


10.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


X. Odstoupení od Kupní smlouvy


1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.


2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. X. odst. 1 části A Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu písemně odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Písemné odstoupení od kupní musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Písemné odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.


2.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. X. odst. 2 části A Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování a s kompletním příslušenstvím musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy (určující je datum odeslání kupujícím). Zaslání zboží na dobírku není možné a všechny takové zásilky budou ihned odmítnuty a vráceny odesílateli.


3.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


4.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. X. odst. 2 části A Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jiným způsobem je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady (např. již při vrácení zboží kupujícím v kamenné prodejně prodávajícího). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


5.Peněžními prostředky přijatými od kupujícího ve smyslu čl. X. odst. 5 části A Obchodních podmínek se rozumí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které prodávající od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


6.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


7.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy a kupní cena byla hrazena alespoň zčásti prostřednictvím spotřebitelského úvěru společnosti Essox s.r.o., vztahují se účinky odstoupení i na smlouvu o spotřebitelském úvěru. Poskytovatel úvěru či jiná osobě není v takovém případě oprávněna uplatnit vůči příjemci spotřebitelského úvěru (kupujícímu) jakékoli sankce.


8.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


9.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


XI. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu


1.Pokud se spotřebitel domnívá, že byl prodejcem poškozen, nebo prodejce nedostál svým závazkům, může spotřebitel napsat na emailovou adresu prodejce info@rybarskepotreby-shop.cz.


2.Pokud se nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má také kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.


3.Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz :

https://www.mpo.cz/dokument169867.html.


4.U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce:

https://adr.coi.cz/cs.


5.Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.


6.Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.


7.Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.


8.V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.


9.Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


XII. Uživatelský účet


1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). I registrovaný kupující však může provádět objednávání zboží bez přihlášení přímo z webových stránek internetového obchodu jako neregistrovaný kupující.


2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


XIII. Ochrana osobních údajů


1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).


3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů vymezených v čl. XII odst. 2 části A Obchodních podmínek prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.


4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


5.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


7.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


8.V případě, že se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:


a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav


9.Požádá-li kupující písemně o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci v písemné formě předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


XIV. Ostatní ujednání


1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny zboží.


2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


3.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


4.Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@rybarskepotreby-shop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího.


5.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


6.Kupujícímu souhlasí s tím, že mu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou v objednávce.


7.Kontaktní údaje prodávajícího jsou :


- adresa pro doručování: Hlavní třída 73/438, 736 01 Havířov – Město, Česká republika

- adresa elektronické pošty: info@rybarskepotreby-shop.cz

- telefon: +420 604 994 440 (mobil), 596 813 460 (pevná linka)


XV. Závěrečná ustanovení


1.Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronickém obchodu provozovatele v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující provozovateli, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních nákladů a dopravních nákladů.

- na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p., za cenu 105,- Kč včetně DPH (lze pouze u zásilky v celkové hmotnosti do 30 kg)

- prostřednictvím České pošty, s.p., za cenu cena 85,- Kč včetně DPH při platbě bezhotovostním převodem na účet prodávajícího (lze pouze u zásilky v celkové hmotnosti do 30 kg)

- prostřednictvím České pošty, s.p., za cenu 85,- Kč včetně DPH při bezhotovostní platbě prostřednictvím platebního systému GP Webpay (lze pouze u zásilky v celkové hmotnosti do 30 kg)

- prostřednictvím České pošty, s.p., za cenu 85,- Kč včetně DPH při bezhotovostní platbě prostřednictvím platebního systému PayPal (lze pouze u zásilky v celkové hmotnosti do 30 kg)

- na dobírku prostřednictvím PPL CZ, s.r.o., za cenu 105,- Kč včetně DPH (lze pouze u zásilky s předmětem koupě v celkové hmotnosti do 30 kg)

- prostřednictvím PPL CZ, s.r.o., za cenu cena 85,- Kč včetně DPH při platbě bezhotovostním převodem na účet prodávajícího (lze pouze u zásilky v celkové hmotnosti do 20 kg)

- prostřednictvím PPL CZ, s.r.o., za cenu 85,- Kč včetně DPH při bezhotovostní platbě prostřednictvím platebního systému GP Webpay (lze pouze u zásilky v celkové hmotnosti do 30 kg)

- prostřednictvím PPL CZ, s.r.o., za cenu 85,- Kč včetně DPH při bezhotovostní platbě prostřednictvím platebního systému Paypal (lze pouze u zásilky v celkové hmotnosti do 30 kg)

- osobní odběr v místě plnění